Điều khoản và Điều kiện

Cảm ơn bạn đã sử dụng Wowskype! Những điều khoản (“Điều khoản”) về dịch vụ sau đây sẽ quản lý việc truy cập và sử dụng website và dịch vụ (“Dịch vụ”’) của chúng tôi.Có trụ sở văn phòng được đặt tại số 52 Đông Du ,phường Bến Nghé , Quận 1

Bằng việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi dưới bất kì hình thức nào, bạn đồng ý tuân theo tất cả những Điều khoản này và những chính sách khác có thể được đưa ra vào những thời điểm khác nhau.

SỬ DỤNG  DỊCH VỤ

Bạn không được sử dụng trái phép Dịch vụ của chúng tôi theo bất cứ cách nào. Ví dụ, không được gây trở ngại cho Dịch vụ của chúng tôi hoặc cố truy cập bằng một phương pháp khác với giao diện và hướng dẫn chúng tôi cung cấp. Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ của chúng tôi theo luật pháp quy định. Chúng tôi có thể đình chỉ hoặc dừng cung cấp Dịch vụ nếu bạn không tuân thủ điều khoản và chính sách của chúng tôi hoặc nếu chúng tôi điều tra được về hành vi bị nghi ngờ là sai phạm.

Bạn cũng cần đồng ý không sử dụng Dịch vụ của chúng tôi để xâm phạm chính sách học tập trung thực hoặc những chính sách đạo đức khác về trường học, trường đại học, tổ chức học tập hoặc nơi làm việc.

Việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi không đồng nghĩa với việc bạn được quyền sở hữu bất cứ các quyền sở hữu trí tuệ nào đối với Dịch vụ của chúng tôi hoặc về nội dung bạn truy cập. Bạn không được sử dụng nội dung từ Dịch vụ của chúng tôi trừ khi bạn được sở hữu nội dung đó cho phép hoặc được luật pháp cho phép. Các điều khoản này không cấp cho bạn quyền sử dụng bất kỳ thương hiệu hay biểu tượng nào được sử dụng trong Dịch vụ của chúng tôi.